Naše společnost,

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Universal Solutions s.r.o.

Jsme společnost, která se přes 17 let pohybuje v oblasti fundraisingu, dotační a grantové politiky. Máme zkušenosti se zpracováním žádostí o dotaci a také se zpracováním všech povinných příloh, převážně do OPŽP, IROP, OP PIK, FM/ EHP Norsko,  MZe, SFDI, SFŽP, MMR, nadace a nadační fondy, granty, sponzoring a mnoho dalších. Náš tým je tvořen více jak 12 členy, kteří pro Vás zajistí komplexně realizaci projektu od výběru vhodného dotačního programu, po podání žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení až po závěrečné vyhodnocení celé akce, včetně následného monitoringu projektů.   Za naší dobu existence, jsme napomohli k realizaci více jak tisíce projektů, jejichž hodnota se pohybovala počínaje v řádech desetitisíců až v řádech několika stamilionů.

V případě, že máte představu o svém projektovém záměru, ale ještě nemáte zpracovanou dokumentaci, naše firma má prověřené subjekty, se kterými dlouhodobě spolupracuje a může Vám tuto službu zajistit včetně následného inženýringu v případě, že jej neposkytuje projektant.

Když máte projektový záměr

1.

Vybereme pro Vás vhodného poskytovatele dotace, vhodný dotační program a posoudíme soulad s podmínkami.

2.

Zajistíme inženýring vašeho projektu. Provedeme konzultace s dotčenými orgány, vyřídíme stavební povolení a potřebná vyjádření k realizaci projektu.

3.

Zkontrolujeme soulad projektové dokumentace s podmínkami dotační výzvy.

4.

Zpracujeme žádost o finanční podporu včetně povinných příloh.

5.

5. Zpracujeme zadávací podmínky pro výběr zhotovitele díla. Zajistíme komplexní administraci výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb; a podmínek poskytovatele konkrétní dotace.

6.

Dle charakteru projektu provádíme manažerské řízení projektu - jeho implementaci a administraci v průběhu jeho realizace, zajišťujeme TDS. V případě nutnosti poskytujeme součinnost při přípravě změnových listů a dále připravujeme změnová hlášení projektu.

7. Realizovaný projekt

V rámci manažerského řízení projektu, vyhodnocujeme jeho realizaci a ukončení.

8.

Monitorovací zprávy - některé projekty po ukončení realizace vyžadují realizaci monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu. I ty vám zpracujeme.

V rámci našich služeb zpracujeme

Dotace

 • Tvorba projektových žádostí k získání dotací v rámci strukturálních fondů Evropské unie pro firmy, neziskové organizace, obce a další právnické i fyzické osoby;
 • Komplexní zpracování žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU, z národních fondů ČR, prostředků z finančního mechanismu EHP (Norské fondy) i ze švýcarských fondů. Specializace na oblast „měkkých“ projektů např. v rámci operačních programů Evropského sociálního fondu (OP Zaměstnanost, OP Praha, OP VK) i „tvrdých“ projektů (OPŽP, ROP, SZIF, MZE, MMR, SFDI, MDČR apod.) a žádostí v rámci regionálních grantových programů, ale i dalších dotačních titulů ve spolupráci se zkušenými partnery;
 • Poskytnutí veškerých potřebných informací pro potřeby zjištění možností finančního pokrytí investice pomocí programového financování státu a s tím související vypracování veškerých potřebných dokladů k žádosti o státní podporu a zajištění veškerých dalších podmiňujících správních aktů.;
 • Koordinace a podpora při zajištění povinných příloh k žádosti a kontrola jejich souladu;
 • Zpracování finálního podoby žádosti projektu do žádosti s členěním nákladů dle způsobilosti a zdrojů financování;
 • Aktualizace a přepočet bodového hodnocení projektu dle aktuálních výběrových kritérií pro hodnocení žádostí v rámci příslušné oblasti podpory dotačního programu;
 • Zpracování formuláře žádosti do dotačního programu v elektronickém prostředí včetně kompletace všech povinných příloh k žádosti;
 • Zapracování případných připomínek žadatele k žádosti a předání finální odsouhlasené kompletní verze žádosti včetně všech povinných příloh;
 • Návrh časového harmonogramu souvisejících výběrových řízení v rámci projektu;
 • Poskytování poradenských služeb v souvislosti s aplikací podmínek a pravidel dotačního programu na vybraný projekt.

Řízení a monitoring projektů

 • Nabídka managementu projektů spolufinancovaných z veřejných fondů;
 • Zpracování finančních plánů a ekonomických analýz;
 • Doplňování projektových týmů o vhodné externí odborníky;
 • Komplexní administrace veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách i mimo něj dle podmínek poskytovatele konkrétní dotace;
 • Řízení projektových aktivit v souladu s harmonogramem a rozpočtem projektu, vedoucí k dosažení plánovaných výstupů a výsledků projektu a řízení projektového týmu;
 • Administrace schválených projektů (komunikace s poskytovatelem dotace, tvorba monitorovacích zpráv, žádostí o platbu apod.);
 • Externí hodnocení projektů (tvorba evaluačních zpráv a stanovení doporučení pro další postupy v realizaci);
 • Zajištění průběžných konzultací v rámci přípravy, zpracování i kontroly žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu se subjekty zodpovědnými za implementaci dotačního titulu na úrovni ČR;
 • Zajištění komunikace s dotčenými subjekty v rámci přípravy žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu pro vybraný projekt (místně příslušný krajský úřad, projektant, atd.).

Inženýring

Zajišťování územních rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, územních souhlasů a veškerých stavebních povolení

 • Projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, a to včetně vyjádření správců inženýrských sítí;
 • Kontrola zapracování připomínek do dané projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení;
 • Podání žádostí o územní rozhodnutí a potřebná stavební povolení (např. vodohospodářské, dopravní, hlavní stavební) s ohledem na to, aby nabyla právní moci v co možná nejkratším možném termínu;
 • V případě potřeby zajistíme majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených nemovitostí, zpracování a kladné projednání dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle platných zákonů – EIA.

Zajištění výkonu technického dozoru investora, včetně zajištění kolaudace stavby

 • Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu § 2430 občanského zákoníku;
 • Odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů;
 • Kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými;
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci;
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby;
 • Kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby;
 • Spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor;
 • Spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace
 • Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek;
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku, kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby;
 • Příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy;
 • Kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
 • Uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků;
 • Hlášení archeologických nálezů;
 • Kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;
 • Zajištění kolaudace stavby a v případě potřeby zpracování podkladů a formulářů pro vyhodnocení stavby.

Veřejné zakázky

Kompletní administrace veřejných zakázek v souladu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně zakázek mimo režim zákona

Činnosti před zahájením zadávacího řízení

 • Zpracování návrhu zadávacích podmínek, detailní projednání se zadavatelem a úprava podle jeho potřeb, zejména požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů, návrh základních hodnotících kritérií a dílčích hodnotících kritérií;
 • Zkompletování a rozmnožení zadávací dokumentace se stanovením podmínek pro zpracování a předložení nabídek uchazečů; předání v elektronické podobě.

Činnosti v průběhu zadávací lhůty

 • Poskytnutí zadávací dokumentace uchazečům prokazatelným a zdokumentovatelným způsobem;
 • Zajištění předání dodatečných informací uchazečům na jejich dotazy k zadávacím podmínkám;
 • Přebírání nabídek uchazečů, včetně vystavování potvrzení o jejich převzetí pro pozdější dokumentaci. Po skončení lhůty předání veškeré nabídky uchazečů včetně seznamu s uvedením data jejich doručení zadavateli.

Činnosti spojené s hodnocením nabídek

 • Příprava dokumentů k ustavení hodnotící komise. Zajištění doručení pozvání na jednání hodnotící komise a rozhodnutí zadavatele o jmenování členem hodnotící komise spolu s jednacím řádem komise jednotlivým členům a náhradníkům členů hodnotící komise;
 • Řízení práce hodnotící komise do ustavení předsedy a místopředsedy hodnotící komise, organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami uchazečů;
 • Poradenství hodnotící komisi k rozboru jednotlivých nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, v případě potřeby zpracování žádosti o písemné vysvětlení nabídky, žádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, zpracování protokolů o jednání komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení

 • Zpracování rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o vyloučení těmto uchazečům z účasti v zadávacím řízení;
 • Vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozeslání oznámení o rozhodnutí uchazečům;
 • Rozeslání oznámení o uzavření smlouvy o dílo uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni;
 • Zkompletování veškeré dokumentace veřejné zakázky pro archiv zadavatele.

Činnosti při napadení postupu zadavatele

 • Zhotovení podkladů pro rozhodnutí zadavatele o případných námitkách uchazečů;
 • Zhotovení podkladů pro případné stanovisko zadavatele k podaným návrhům uchazečů, k orgánu dohledu nad dodržováním ZZVZ;
 • Zhotovení podkladů pro případné podání rozkladu k rozhodnutí orgánu dohledu.

Další spolupráce se zadavatelem

 • Příprava potřebných podkladů pro rozhodnutí zadavatele v případě, že se zadavatel kdykoliv v průběhu zadávacího řízení rozhodne ke zrušení řízení, rozeslání rozhodnutí uchazečům, příprava oznámení zrušení zadávacího řízení;
 • Poskytování právní analýzy návrhů smlouvy o dílo, případně právní zastoupení zadavatele při jednáních o podobě smlouvy o dílo uzavírané s vybraným zhotovitelem;
 • Poradenství ke všem otázkám a problémům s aplikací ustanovení ZZVZ v dané veřejné zakázce.