Kanalizace, vodovody

Články kategorie Kanalizace, vodovody

ČOV, Kanalizace a vodovod Mirotice

Projekt pro město Mirotice byl spolufinancován z více dotačních programů. Přímé realizační náklady na výstavbu kanalizace a ČOV byly ve výši 111 236 029,46 Kč. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí, kde byly uplatněny náklady ve výši 85 731 196,48 Kč, tj. dotace 85 %.  Náklady na realizaci vodovodu byly  14 430 201,84 Kč, na rekonstrukci vodovodu byla získaná dotace z Jihočeského kraje. Projekt byl zahájen v roce...

Kanalizace, ČOV a vodovod Litochovice

Obec Litochovice chtěla realizovat výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu. Z prostředků Ministerstva zemědělství jsme pro obec získali dotaci 12 891 100 Kč a dotaci poskytnutou Jihočeským krajem 1 841 500 Kč, což představuje 14 732 600 Kč, tj. 80 % z celkových nákladů. Cena za realizaci kanalizace a ČOV byla vyčíslena na 18 415 000 Kč. Na vybudování vodovodu pro zásobování obce pitnou vodou byla čerpána dotace z Ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje také...

Probíhající projekty

Níže uvedené projekty jsou realizovány v letech 2018/ 2019 / 2020, kdy byla podána žádost o podporu, mají příslib dotace, ale v současnosti u nich nejsou dokončeny všechny fáze projektu (buď u nich probíhá výběrové řízení na zhotovitele nebo jsou ve fyzické realizaci či je připravováno závěrečné vyúčtování akce).

Kanalizace a ČOV Milejovice

Pro obec Milejovice na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod naše společnost zprostředkovala finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí.  Předpokládané náklady na realizaci projektu činily 11 504 916 Kč, přičemž uznatelné náklady byly ve výši 8 628 687 Kč z nichž dotace činí 85 %. Neuznatelné náklady na vodovod byly spolufinancovány z Jihočeského kraje. Naše společnost na tomto projektu spolupracovala s obcí již od jeho prvopočátku...

Splašková kanalizace a ČOV Dívčice – Nádraží

Tento projekt obce Dívčice byl spolufinancován z Ministerstva zemědělství a z Jihočeského kraje. Celkové náklady projektu činily 13 727 000 Kč, dotace z MZe byla ve výši 8 236 000 Kč, z Jihočeského kraje obec obdržela dotaci 1 372 700 Kč. Vlastní zdroje na realizaci akce byly ve výši 4 118 300 Kč. Realizace projektu v roce: 2017 – 2019