Články autora

admin

Výstavba MŠ Cehnice

Obec potřebovala vybudovat novou mateřskou školu. Z tohoto důvodu obec zvolila způsob realizace projektu metodou Design & Build. Pro tento projekt jsme získali dotaci prostřednictvím Ministerstva financí. Náklady na realizaci projektu byly ve výši 23 580 480 Kč, přičemž obdržená dotace byla ve výši 20 000 000 Kč. Projekt je realizován od roku 2019 s předpokladem ukončení v roce 2021.

Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany

Cílem projektu obce Chrášťany bylo vybavení počítačové učebny a realizace bezbariérové mateřské a základní školy. Uznatelné náklady projektu byly ve výši 3 000 000 Kč, dotace byla ve výši 2 850 000 Kč. Projekt byl podpořen ze 4.výzvy MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II. Projekt byl realizován v roce 2019 – 2021.

Sociální byty Kučeř

Pro obec Kučeř jsme získali dotaci ve výši 95 % z celkových nákladů, které byly ve výši 2 390 530 Kč na projekt jehož cílem bylo vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. Realizací projektu vznikly dva byty, které jsou dlouhodobě pronajímány osobám z cílových skupin. Projekt byl podpořen...

ČOV, Kanalizace a vodovod Mirotice

Projekt pro město Mirotice byl spolufinancován z více dotačních programů. Přímé realizační náklady na výstavbu kanalizace a ČOV byly ve výši 111 236 029,46 Kč. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí, kde byly uplatněny náklady ve výši 85 731 196,48 Kč, tj. dotace 85 %.  Náklady na realizaci vodovodu byly  14 430 201,84 Kč, na rekonstrukci vodovodu byla získaná dotace z Jihočeského kraje. Projekt byl zahájen v roce...

Místní komunikace

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, městysy a městy na projektových záměrech na obnovu / rekonstrukci místních komunikací.  Některé projekty administrujeme již v jejich prvopočátku, při tvorbě projektové dokumentace, inženýringu a žádosti o podporu včetně jejího podání. Dále připravíme podklady pro registraci akce a podklady pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně případné změny žádosti o podporu. Po vyhodnocení výsledků připravujeme výběrová/zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016...

Kanalizace, ČOV a vodovod Litochovice

Obec Litochovice chtěla realizovat výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu. Z prostředků Ministerstva zemědělství jsme pro obec získali dotaci 12 891 100 Kč a dotaci poskytnutou Jihočeským krajem 1 841 500 Kč, což představuje 14 732 600 Kč, tj. 80 % z celkových nákladů. Cena za realizaci kanalizace a ČOV byla vyčíslena na 18 415 000 Kč. Na vybudování vodovodu pro zásobování obce pitnou vodou byla čerpána dotace z Ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje také...

Multifunkční hřiště Čimelice

Projekt řešil novostavbu multifunkčního hřiště v areálu Základní školy v obci Čimelice. Celkové náklady projektu byly ve výši 2 151 539 Kč, poskytnutá dotace Ministerstvem pro místní rozvoj 1 382 593 Kč. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu.

Záměrem města Kasejovice byla obnova víceúčelového hřiště, které bylo využíváno dětmi ZŠ i MŠ a nemělo již vyhovující parametry. Celkové náklady na realizaci projektu 846 149,37 Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 592 304 Kč. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Ovocný sad u obecního úřadu Litovany

Cílem projektu obce Litovany byla výsadba 49 ks listnatých stromů (jeřáb oskeruše, třešeň, slivoň švestka, jabloň, ořešák). Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 246 500 Kč, celkové náklady projektu byly ve výši 246 500 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Ozelenění polní cesty Kopeč

Cílem projektu obce Úžice byla výsadba 50 ks listnatých stromů jednoho druhu javoru mléče. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR v maximální výši 250 000 Kč, celkové náklady projektu byly ve výši 250 500 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020